Startsida - Om oss - Uppdragsgivare

Våra uppdrag

Archiwwwes tjänster säkrar dina historiska informationsflöden oavsett om din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare är ofta informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier. Vi har både privata och offentliga uppdragsgivare.

1.1

Introduktion

Tjänsten används av stora och små företag, ideella verksamheter, av myndigheter och av andra offentliga förvaltningar. Våra uppdragsgivare använder våra tjänster av olika anledningar. Offentliga organisationer som måste bevara sin information enligt lag, företag som förvaltar sitt informationskapital och andra som bevarar det digitala kulturarvet för framtida forskare, historiker och allmänheten.

1.1.1

Offentliga organisationer

För offentliga verksamheter, exempelvis kommuner, landsting och myndigheter, ställs höga krav på att arkivera information som man publicerar. Allt som en myndighet publicerar på sina webbplatser utgör allmän handling. Det innebär att myndigheten ska bevara sina webbplatser eftersom de liksom andra allmänna handlingar utgör en del av myndighetens arkiv.

Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur myndigheter skall arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter om digital arkivering finns på deras webbplats. Archiwwwe uppfyller samtliga Riksarkivets krav. Länkar för mer information:

För att det digitala kulturarvet inte ska gå förlorat har man utökat lagen om pliktexemplar (SFS 2012:492) till att gälla även elektroniskt material. Kungliga Biblioteket (KB) är ansvarig myndighet.

1.1.2

Privata organisationer

Ett företags publika webbplatser innehåller information, publicerad för att kommunicera med en eller flera målgrupper. Att säkerställa att din publikt publicerade information arkiveras innebär att du i olika situationer kan gå tillbaka och hämta, kontrollera och återanvända samma information. Webbplatser och deras informationsflöden är dynamiska och allt som publiceras och tas bort bör sparas på ett systematiskt sätt.

När behövs ett webbarkiv rent konkret? Arkiverad information är särskilt användbar när organisationen utsätts för ett ifrågasättande av andra organisationer, myndigheter, tillsynsorganisationer, klienter, kunder eller konsumenter. Man kan hamna i lägen när man måste redovisa och bevisa att man på ett korrekt sätt har informerat och kommunicerat med sina målgrupper. Nyttan kan därför vara av juridisk natur vid tvist, finansiell natur vid oklarheter i rapportering eller nytta för en ledning som vill visa på korrekthet när man får negativ press i media.

Ett företags webbplats ändras successivt men även när webbplatsen byts ut. För att inte information och erfarenhet från den gamla webbplatsen ska gå förlorad är det lämpligt att spara en kopia av den gamla webbplatsen innan man stänger ner den. Många företag har också temporära webbplatser med särskilt syfte, till exempel kampanjwebbplatser, som också bör arkiveras innan de stängs ner. Archiwwwe kan löpande arkivera era webbplatser, sociala medier och intranät.

1.1.3

Konsulter inom PR, webb och teknik

Vi blir kontaktade av konsulter som arbetar med informationshantering och kommunikation, ofta i anslutning till lansering av nya webbplatser. Om du som konsult behöver hjälp med att arkivera en av dina uppdragsgivares webbplatser, sociala medier eller intranät så kontakta oss för rådgivning. Archiwwwe kan löpande arkivera era webbplatser, sociala medier och intranät.