Archiwwwe är en tjänst som avbildar och arkiverar webbplatser, intranät och sociala medier; allt från mindre enkla webbplatser till stora och komplexa intranät.

Tjänsten används av stora och små företag, ideella verksamheter, av myndigheter och av andra offentliga förvaltningar. Våra beställare består av informationschefer, digitala chefer, bolagsjurister och arkivarier.

Archiwwwe är en tjänst som enkelt arkiverar din webbplats, ditt intranät och dina sociala medier. Tjänsten används för att säkra dina historiska publika informationsflöden, oavsett som din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare består främst av informations- och kommunikationschefer, arkivarier och digitala chefer. Våra beställare har ibland olika syften med att arkivera sina webbplatser. Vi har delat in våra beställare i tre grupper: företag, offentliga verksamheter och våra partners.

Offentliga organisationer

För offentliga verksamheter, exempelvis kommuner, landsting och myndigheter, ställs höga krav på att arkivera information som man publicerar.

Allt som en myndighet publicerar på sina webbplatser utgör allmän handling. Det innebär att myndigheten ska bevara sina webbplatser eftersom de liksom andra allmänna handlingar utgör en del av myndighetens arkiv.

Arkivförordningen (1991:446) beskriver hur myndigheter skall arkivera offentlig information. Den ansvariga myndigheten är Riksarkivet. Riksarkivets föreskrifter om digital arkivering finns på Riksarkivets webbplats: www.riksarkivet.se. Archiwwwe uppfyller samtliga Riksarkivets krav.

För att det digitala kulturarvet inte ska gå förlorat har man utökat lagen om pliktexemplar (SFS 2012:492) till att gälla även elektroniskt material. Kungliga Biblioteket (KB) är ansvarig myndighet. Länkar för mer information:

  • Arkivförordningen (1991:446)
  • Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material
  • Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket

Privata organisationer

Ett företags publika webbplatser innehåller information, publicerad för att kommunicera med en eller flera målgrupper. Att säkerställa att din publikt publicerade information arkiveras innebär att du i olika situationer kan gå tillbaka och hämta, kontrollera och återanvända samma information. Webbplatser och deras informationsflöden är dynamiska och allt som publiceras och tas bort bör sparas på ett systematiskt sätt.

När behövs ett webbarkiv rent konkret? Arkiverad information är särskilt användbar när organisationen utsätts för ett ifrågasättande av andra organisationer, myndigheter, tillsynsorganisationer, klienter, kunder eller konsumenter. Man kan hamna i lägen när man måste redovisa och bevisa att man på ett korrekt sätt har informerat och kommunicerat med sina målgrupper.

Nyttan kan därför vara av juridisk natur vid tvist, finansiell natur vid oklarheter i rapportering eller nytta för en ledning som vill visa på korrekthet när man får negativ press i media.

Vidare ändras ett företags webb både successivt men också ibland genom stora projekt när man byter ut sin publika webbplats mot en ny. För att inte information och erfarenhet av från den gamla webbplatsen är det lämpligt att spara en kopia av den gamla webbplatsen innan man släcker ner den. Många företag har olika temporära webbplatser med särskilt syfte, t ex kampanjwebbplatser med egen domän och egen drift. Dessa bör också arkiveras innan de släcks ner.

Genom att lägga en löpande arkivering på er webbplats behöver ni inte tänka på detta varje dag utan bara när ni i framtiden verkligen behöver er gamla webbplats.

Tänk också på att ni kommunicerar med kunder och konsumenter via sociala medier idag. Detta kan vi också hjälpa till med att arkivera. Se mer under Produkter.

Konsulter inom PR, webb och teknik

Vi blir kontaktade av konsulter som arbetar med informationshantering och kommunikation, ofta i slutfasen av projekt för nya webbsidor eller kampanjsidor.

Vi får också frågor om vi kan återskapa historisk information för att konsulters uppdragsgivare behöver lösa informativa frågetecken från kunder eller konsumenter. Lite på liknande sätt som Way Back Machine (http://archive.org/web/). Denna typ av tjänst plockar delar av en sida och gör detta stokastiskt.

Vår tjänst är en helomfattande arkiveringslösning som vi gör i samverkan med våra uppdragsgivare. Vi upprättar en plan med uppdragsgivaren för att få kontroll på historisk information. Vår tjänst har avgränsningar; bland annat att vi inte tar med externa länkar eller insourcade tjänster som inte är uppdragsgivarens. Det viktiga är att vi hjälper uppdragsgivaren att få kontroll över sin publicerade information.

Om du som konsult behöver hjälp med att arkivera en av dina uppdragsgivares webbplatser, sociala medier eller kampanjsiter på webben så kontakta oss för rådgivning.