Arkivera webbplats, intranät och sociala medier

Archiwwwe är en tjänst för att enkelt arkivera dina digitala kanaler. Tjänsten används för att säkra dina historiska informationsflöden oavsett om din målgrupp är medborgare, kunder, konsumenter eller andra intressenter. Våra beställare är ofta informations‐ och kommunikationschefer, digitalt ansvariga eller arkivarier.

Intresserad? Kontakta oss

Enkelt

Ett abonnemang. Ingen teknisk installation, ingen egen it-drift.

Säkert

Juridiskt säkra arkivkopior, med sigill för att garantera autenticitet.

Hållbart

Följer alla krav från Riksarkivet och ISO-standarder för arkivering.

Varför bör digitala kanaler bevaras?

Idag sker informationsutbytet primärt via digitala kanaler. Dessa utgör vårt kulturarv. Därför skall de bevaras.

Offentlig verksamhet

Informationen som myndigheter och offentlig verksamhet publicerar i digitala kanaler omfattas av arkivlagen och skall arkiveras.

Företag

Informationen som företag publicerar i digitala kanaler utgör ett informationskapital som bör förvaltas och arkiveras.

Övriga

Information som övriga aktörer publicerar i digitala kanaler är en del vårt kulturarv för framtida forskning och bör arkiveras.

Hur går det till?

Vår tjänst samlar in, avbildar och lagrar digitala kanaler löpande.

Moln-baserad tjänst

Archiwwwe är en tjänst av den typ som kallas SaaS (Software as a Service). Du abonnerar för löpande tillgång. Det innebär att du inte behöver installera eller anpassa egen teknik för att kunna använda tjänsten. Inloggad kan du komma åt dina historiska avbilder.

Statisk kopia

Arkivet består av statiska filer som är sammanlänkade för att kunna ta del av innehållet i en webbläsare. Varje avbild har får också META-dataark som beskriver varje enskild fil för att underlätta vidare hantering av arkivet.

Framtidssäker lagring

Archiwwwe använder internationella standarder för att säkerställa att informationen går att tillgängliggöra över tid. Vi följer därför Riksarkivets rekommendationer av format för långtidsbevarande av digitalt material.

Vad levererar Archiwwwe?

Archiwwwe erbjuder digital arkivering med säker mellanlagring av arkiv inom Sveriges gränser.

Autenticerat

Uppdragsgivaren behåller alltid full äganderätt till sina arkiv. Med hjälp av en kontrollsumma kan man i efterhand se om filen har ändrades efter att den skapades och kontrollera arkivets autenticitet.

Etablerad tjänst

Vi utför löpande arkivering till företag, offentlig och ideell verksamhet. Vi för en löpande dialog med Riksarkivet och har också levererat, på våra uppdragsgivares vägnar, arkivkopior i långtidsformat till Riksarkivet.

Lagring i Sverige

All bearbetning och lagring sker i Sverige. Våra servrar finns i Karlskrona och Stockholm. Det ger skydd av svensk grundlag – garanterad av svenska myndigheter, goda responstider och stabil internetinfrastruktur.