Startsida

Säkrar Sveriges digitala arv för framtida generationer

Arkivera webbplats, intranät och sociala medier

Archiwwwe är en arkivbyrå fokuserad på hållbart långsiktigt bevarande av digital information.

Idag sker informationsutbyte primärt via digitala kanaler. Informationen vi tillsammans bevarar utgör vårt gemensamma digitala arv.

Offentlig verksamhet

Informationen som myndigheter och offentlig verksamhet publicerar i digitala kanaler omfattas av arkivlagen och ska arkiveras.

Företag

Informationen som företag publicerar i digitala kanaler utgör ett informationskapital som bör förvaltas och arkiveras.

Övriga

Informationen som övriga aktörer publicerar i digitala kanaler är en del av vårt kulturarv och bör arkiveras för framtida forskning.

Vi följer standarder och våra tjänster är utvecklade i samarbete med arkivinstutitioner, arkivbildare och arkivarier.

Molnbaserad teknik

Archiwwwes tjänster är av typen AaaS (Archiving as a Service). Det innebär att du inte behöver installera eller anpassa egen teknik för att kunna använda våra tjänster. Du har när som helst åtkomst till dina arkiv via en webbläsare.

Statisk kopia

Arkivet består av statiska filer som är sammanlänkade för att kunna öppnas i en webbläsare. För varje avbild skapas en metadatabilaga som beskriver de enskilda filerna för att underlätta vidare hantering av arkivet.

Framtidssäkra format

Archiwwwe använder standarder för att så långt som möjligt säkerställa att informationen går att tillgängliggöra över tid. Vi följer Riksarkivets rekommendationer för digitalt långtidsbevarande.

Vi erbjuder arkivering av webbplatser, intranät och sociala medier med säker mellanlagring av arkiv inom Sveriges gränser.

Autenticerat

Du som uppdragsgivare behåller alltid full äganderätt till dina arkiv. Med hjälp av en kontrollsumma kan du i efterhand kontrollera arkivets autenticitet och verifiera att arkivet inte har manipulerats.

Löpande insamling

Vi utför löpande arkivering åt företag, offentlig och ideell verksamhet. Våra tjänster är utvecklade efter Riksarkivets rekommendationer och vi kan hjälpa till med leverans till dem.

Lagring i Sverige

All bearbetning och lagring sker i Sverige. Våra servrar finns i Karlskrona och Stockholm. Det ger skydd av svensk grundlag, goda responstider och stabil internetinfrastruktur.

Några av våra kunder

Kund

Första avbild

Kund

Första avbild

Logotype: Brottsförebyggande rådet

2023

Logotype: Svenskt naringsliv

2015

Logotype: Moderna museet

2017

Logotype: Karolinska institutet

2022

Logotype: Vattenfall

2023

Logotype: NCC

2018

Logotype: Rymdstyrelsen

2023

Logotype: Svensk friidrott

2023

Logotype: Folkhalsomyndigheten

2018

Logotype: Ecpat

2019

Logotype: Swedac

2017

Logotype: Systembolaget

2017

Logotype: Kronofogden

2016

Logotype: IF Försäkring

2016

Logotype: Ekobrottsmyndigheten

2021

Logotype: Svenska institutet

2018

Logotype: Regeringskansliet

2017

Logotype: Ericsson

2022

Logotype: SKR

2017

Logotype: Fortifikationsverket

2018

Logotype: Vinnova

2023

Logotype: Polarforskningssekretariatet

2018

Logotype: Beckers

2016

Logotype: Myndigheten för yrkeshögskolan

2022

Logotype: Medlingsinstitutet

2020

Logotype: Sveriges riksdag

2020

Logotype: Svenska Spel

2019

Logotype: Bonnier

2019

Logotype: The absolut company

2020

Logotype: Sunet

2020

Logotype: AP7

2019

Logotype: Tekniska verken

2016

Logotype: Statens fastighetsverk

2020

Logotype: JM

2020