Startsida - Om oss - Integritetspolicy

Vi värnar om personlig integritet

Vi tar etiska frågor på största allvar. Du har alltid rätt att få reda på vad, hur och varför vi hanterar dina personuppgifter, och vilka rättigheter och möjligheter du har att t.ex. rätta eller radera uppgifter och begära ut information från oss. Vår ambition är att alltid hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt. Det här dokumentet beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

1.1

Introduktion

Notera att denna integritetspolicy endast tar sikte på sådan behandling av personuppgifter för vilka Archiwwwe är personuppgiftsansvarig, dvs. då Archiwwwe bestämmer syftet (varför uppgifterna samlas in) och medlen (vilka uppgifter som samlas in, hur länge uppgifterna lagras osv.) med behandlingen.

Det innebär att denna integritetspolicy inte täcker behandling av personuppgifter som Archiwwwe utför som personuppgiftsbiträde för våra kunders räkning och följer deras instruktioner när de använder tjänsten. För denna behandling gäller vårt personuppgiftsbiträdesavtal.

2.1

Vad är en personuppgift?

All information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan t.ex. vara direkta identifierare som namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som går att knyta till en fysisk person som t.ex. IP-adresser, e-post, fotografier och registreringsnummer för fordon etc.

3.1

Vilka är vi som hanterar dina personuppgifter?

Archiwwwe AB, Slupskjulsvägen 10, 111 49 Stockholm, organisationsnummer 556932-5318 är ett svenskt företag som utvecklar och tillhandahåller produkter och tjänster för digital arkivering av webbplatser, sociala medier och intranät åt företag, myndigheter och andra organisationer.

4.1

Vilka personuppgifter hanterar vi, varför och hur?

Vi strävar efter att använda dina personuppgifter i verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. Vi delar aldrig dina personuppgifter vidare till andra företag eller aktörer i marknadsföringssyfte, dock kan vi själva komma att använda dina personuppgifter vid marknadsföring och utskick via e-post eller SMS, t.ex. för att skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar och annan information.

4.1.1

Du tar kontakt med oss via e-post

VILKA personuppgifter samlar vi in?

 • Din e-postadress och innehållet i mejlet och vår mejlväxling.

VARFÖR vi behöver uppgifterna?

 • För att kunna ge dig god service, kunna svara på dina frågor och uppfylla ändamålet med vår kontakt.

HUR samlas uppgifter in och VAR lagras de?

 • Vi använder Frobbit som tjänsteleverantör för vår e-posthantering. All data lagras inom Sveriges gränser.

4.1.2

Du tar kontakt med oss via kontaktformuläret på vår webbplats

VILKA personuppgifter samlar vi in?

 • De uppgifter du anger i kontaktformuläret såsom namn och e-postaddress, samt datum och tidpunkt när uppgifterna skickades.

VARFÖR vi behöver uppgifterna?

 • För att kunna ge dig god service, kunna svara på dina frågor och uppfylla ändamålet med vår kontakt.

HUR samlas uppgifter in och VAR lagras de?

 • Vår webbplats ligger på servrar inom Sveriges gränser och din anslutning till webbplatsen är säkrad genom krypterad transport (HSTS-protokoll).

4.1.3

Du ingår ett avtal med oss

VILKA personuppgifter samlar vi in?

 • Dina kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer finns inskrivet i avtal vi sluter med dig.

VARFÖR vi behöver uppgifterna?

 • För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt ingånget avtal.

HUR samlas uppgifter in och VAR lagras de?

 • Avtal och filer med personuppgifter lagras på servrar inom Sveriges gränser och anslutningar är krypterade via HSTS-protokoll.

4.1.4

Du använder vår webbplats för åtkomst av lagrade digitala arkiv

VILKA personuppgifter samlar vi in?

 • Din e-postadress, ditt förnamn och efternamn, samt den organisation du tillhör.

VARFÖR vi behöver uppgifterna?

 • För att kunna ge dig åtkomst och inloggningsförfarande till dina arkiv och tjänster hos oss.

HUR samlas uppgifter in och VAR lagras de?

 • Vår webbplats och webbtjänster ligger på servrar inom Sveriges gränser och anslutningar sker genom krypterad informationstransport via HSTS-protokoll.

5.1

Våra rättsliga grunder för hantering

För alla behandlingar av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på följande:

 • Uppfyllande av avtal – det som t ex rent faktiskt krävs för att använda vår tjänst eller för att uppfylla en begäran som du gör hos oss.
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lagra personuppgifter för att sköta vår bokföring.
 • Berättigat intresse – när det efter en intresseavvägning anses acceptabelt att använda en persons uppgifter i vår strävan att uppnå Archiwwwes ändamål och behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

6.1

Hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge vi behöver för det beskrivna ändamålet (se sektion 1.4), dock inte längre än vad som tillåts enligt de lagar och regelverk som finns. Vi följer riktlinjer och praxis från Datainspektionen och de lagar och regler som berör behandling av personuppgifter.

7.1

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill lagra dina personuppgifter på säkrast möjliga sätt och använder oss av metoder och teknik som är allmänt erkända och säkra. Avtal och andra filer som innehåller personuppgifter lagras primärt i krypterade lagringsvolymer på servrar inom Sveriges gränser. Åtkomst och överföring av data är krypterad. Om vi trots vidtagna säkerhetsåtgärder skulle drabbas av otillåtet intrång eller förlust av dina personuppgifter kommer vi försöka stoppa eller begränsa skada och negativa effekter så snabbt vi kan, samt meddela dig om incidenten och upprätta en anmälan om personuppgiftsincident till datainspektionen.

8.1

Dina rättigheter

Du har bland annat följande rättigheter:

 • Rätt att begära ut dina personuppgifter som finns hos oss.
 • Rätt att kräva en rättelse om du anser att vi har felaktiga personuppgifter om dig.
 • Rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter, under förutsättning att vi saknar giltiga skäl eller rättslig skyldighet att hantera dem.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att vi saknar berättigade skäl att hantera dem.
 • Rätt att återkalla ett tidigare genomfört samtycke till vår hantering av dina personuppgifter.

Om din begäran (om rättelse, radering etc.) avser personuppgifter som arkiverats av någon av våra kunder som en del av tjänsten kommer din förfrågan som utgångspunkt att vidarebefordras till den kund som gett oss i uppdrag att arkivera uppgifterna, dvs. den personuppgiftsansvarige.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Behöver du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har i förhållande till de uppgifter vi hanterar kan du kontakta oss på info@archiwwwe.se.