Startsida - Om oss - Informationssäkerhetspolicy

Så här jobbar vi med informationssäkerhet

Archiwwwe är en arkivbyrå fokuserad på hållbart långsiktigt bevarande av digital information. Informationssäkerhetspolicyn beskriver målsättning och inriktning för informationssäkerhetsarbetet vid Archiwwwe. Policyn gäller för alla anställda och andra aktörer som har tillgång till företagets informationssystem.

1.1

Mål och syfte

Archiwwwe ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem enligt etablerade standarder. Syftet är att upprätthålla en säker informationshantering, samt att uppfylla relevanta lagkrav och regulatoriska förpliktelser för att skydda företaget och dess uppdragsgivare från potentiella risker och hot. Verksamheten kring informationssäkerhet ska vara riskbaserad och information ska skyddas från förlust av:

  • Konfidentialitet: Information ska inte vara tillgänglig för de som saknar behörighet.
  • Riktighet: Information ska skyddas från oavsiktliga och obehöriga ändringar eller störningar som kan ändra innehåll eller form.
  • Tillgänglighet: Information ska vara tillgänglig och åtkomlig för de som är behöriga.
  • Spårbarhet: Händelser i informationshanteringen ska spåras.

2.1

Omfattning

Policyn täcker all hantering, lagring och överföring av information i alla former, inklusive elektroniska och fysiska databärare.

3.1

Ansvar och roller

  • Ledningen har det övergripande ansvaret för informationssäkerheten vid Archiwwwe och att den följer gällande lagstiftning och regelverk.
  • Alla verksamma vid Archiwwwe ansvarar för att skydda information i enlighet med denna policy. Med verksam vid Archiwwwe avses anställda, konsulter och andra medarbetare som arbetar på uppdrag av Archiwwwe.

4.1

Avvikelser och undantag

Avvikelser och undantag från denna policy kan endast beslutas av VD eller styrelsen. Ett beslut om undantag ska dokumenteras.

5.1

Policyöversyn

Denna policy ska regelbundet ses över och uppdateras minst var tredje år för att återspegla nya potentiella säkerhetsrisker och ändringar i lagstiftningen.

6.1

Kontaktuppgifter

Archiwwwe Sweden AB
Box 3575
103 69 Stockholm

E-postadress info@archiwwwe.se
Organisationsnummer 556932-5318